Werkwijze

Multidisciplinair werken

Om individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, begeleiding en zorg te bieden werkt Stichting KOOS met een multidisciplinair team. Het vaste team bestaat uit gekwalificeerde professionals die zijn aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende ervaring/kennis met de doelgroep. Te denken valt aan professionals die pedagogisch en/of didactisch geschoold zijn of aan professionals die gespecialiseerd kinderverpleegkundige zijn. Naast deze gekwalificeerde professionals zullen we gaan werken met stagiaires van zowel gerichte MBO als HBO opleidingen en vrijwilligers.

Ook werkt Stichting KOOS samen met andere hulpverlenende disciplines om deskundigheid op maat te kunnen bieden. Er wordt samengewerkt met een (kinder)fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist.

Individuele aandacht

Per zes kinderen werken we met drie gekwalificeerde professionals. Dit maakt het mogelijk om veel individueel te kunnen werken. Wat ons betreft een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren.

Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat

Stichting KOOS zal per kind, in samenspraak met ouders, een persoonlijk ontwikkelings-/begeleidingsplan opstellen. Dit plan zal onder andere doelen en hulpvragen bevatten die afgestemd worden op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Bij het opstellen van dit plan zal zorgvuldig gekeken worden naar wat wel en niet haalbaar en wenselijk is. Ontwikkeling en plezier zullen te allen tijden centraal staan.

Om goede zorg en begeleiding op maat te bieden zullen we gebruik maken verschillende methodes. De eerste is ‘Ervaar het maar’. Een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie. Ook zullen we gaan werken met de methode ‘Floorplay’. Deze methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking.

Alertheid

Naast het gebruik van de hierboven genoemde methodes zullen ook de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de kinderen van de basisschool gericht worden ingezet om de alertheid van de kinderen met een beperking te vergroten. Met een grotere alertheid neemt de kans op ontwikkeling toe. Wanneer de kinderen met een beperking de andere kinderen proberen te imiteren zullen de medewerkers van Stichting KOOS hier direct op inspringen door de begeleiding hierop aan te passen. Op deze manier kunnen de kinderen met een beperking leren en profiteren van de kinderen zonder beperking.

Samenwerking met de school

Het samen naar school gaan staat centraal in de werkwijze van Stichting KOOS. In samenwerking met de school zullen we zoveel mogelijk contactmomenten creëren tussen de kinderen met en zonder beperking. Er zullen mogelijkheden gecreëerd worden om met een kind van Stichting KOOS een klas van de basisschool te bezoeken om met de kinderen zonder beperking in contact te komen en mee te doen met de activiteit/les die op dat moment gegeven wordt in de klas. Tijdens deze contactmomenten worden de kinderen van Stichting KOOS altijd begeleid door een van onze medewerkers. Deze contactmomenten zullen altijd vooraf besproken en afgestemd zijn tussen de leerkracht en onze medewerkers. Ook zal er gezamenlijk gekeken worden naar de geschiktheid/het doel van de activiteit/les van dat moment voor het kind van Stichting KOOS en de basisschoolleerlingen.

Contactmomenten kunnen ook in kleine groepjes plaatsvinden in het lokaal van Stichting KOOS. De basisschoolleerlingen kunnen dan activiteiten komen doen in ons lokaal. De basisschoolleerlingen zijn welkom om met de kinderen te komen spelen, te snoezelen, muziek te luisteren of te maken, voor te lezen, maar ook om bijvoorbeeld samen te eten.